U bent hier

notulen ledenvergadering 10-03-2014

CONCEPT ter goedkeuring voor te leggen aan de ALV van 17 november 2014


VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN KBO SINT JAN GRUBBENVORST OP MAANDAG 10 MAART 2014,

AANVANG 14.00 UUR IN DE CENTRALE ACCOMMODATIE HET HAEREN, IRENESTRAAT 20 B TE GRUBBENVORST.

Aanwezig: 58 leden;
Afgemeld :20 leden.

1. Opening.

De vergadering wordt door de voorzitter geopend met het uitspreken van een woord van welkom aan de aanwezigen.
Hij verzoekt de algemene ledenvergadering om toestemming tot het toevoegen van een agendapunt onder 13 b en wel de benoeming van een nieuw bestuurslid.

De algemene ledenvergadering stemt hiermee in.

2. Herdenken van de overleden leden van KBO Sint Jan Grubbenvorst gedurende het jaar 2013 tot heden.

De voorzitter noemt de dertien overleden leden op van KBO Sint Jan Grubbenvorst.
Vervolgens wordt op verzoek van de voorzitter twee minuten stilte staande in acht genomen.

3. Vaststellen van het verslag van de algemene halfjaarlijkse ledenvergadering op 25 november 2013.

Dit verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de samensteller.

4. Besluitenlijst behorende bij de vergadering van 25 november 2013.
  1. Nieuwe website, zal worden gepresenteerd onder agendapunt 14 van deze vergadering.
  2. Communicatie naar de leden toe. Hieraan wordt nog gewerkt.
5. Mededelingen en ingekomen stukken.

In het kort geeft de voorzitter weer hetgeen is besproken met wethouder G van Rensch van de gemeente Horst aan de Maas inzake de problematiek met de Inloop.

De besprekingen betreffen

  1. Opzeggen van de Inloop, en op incidentele basis terughuren;
  2. Vervangende ruimte in lokaal van dagverblijf Puk en Muk;
  3. Vervangende ruimte in de te verbouwen biebruimte.

De algemene ledenvergadering geeft het bestuur in overweging alles in het werk te stellen tot het creëren van een eigen kleine ruimte in de bieb.
Tevens geeft de algemene ledenvergadering het bestuur de machtiging om het tekort op de Inloop ten laste te brengen van de reserves.

6. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2013.

Het opgestelde jaarverslag over het jaar 2013 wordt door de secretaris voorgelezen.
Met dit verslag wordt unaniem en onder applaus vastgesteld.

7. Activiteiten overzicht over het jaar 2013, toelichting door de voorzitter van de activiteitencommissie.

Aan de hand van een power point presentatie geeft de voorzitter van de Activiteitencommissie een kort overzicht van de gehouden activiteiten in 2013.
Tevens vestigt zich in het kort de aandacht op een aantal nieuwe onderwerpen, die in 2014 zullen worden georganiseerd.:

  1. de babbeltruc te houden op 19 maart 2014;
  2. bezoek breifabriek op 02 april 2014;
  3. demonstratie fiets ondersteuning op 08 april 2014.

Met deze korte toelichting wordt door de algemene ledenvergadering ingestemd.

8. Financieel verslag door de penningmeester.

De penningmeester geeft een korte toelichting op de bij de uitnodiging voor deze vergadering meegezonden financiële stukken.
Er worden geen vragen gesteld.

De algemene ledenvergadering stemt in met de opgestelde financiële stukken.

De heer Zwart

Hij heeft de balans bij de penningmeester opgevraagd.
Hij mist de lijst van bezittingen. Deze lijst van bezittingen moet aan de balans worden gekoppeld.

De voorzitter antwoordt dat alle bezittingen van de vereniging worden bewaakt.

9. Verslag van de kascommissie.

Bij monde van Mevr. G. Vastbinder wordt het volgende medegedeeld.

Op uitnodiging van de penningmeester hebben ondergetekenden, Gaby Vastbinder, Joop Visscher en Piet Hertsig als kascontrolecommissie de boeken van de vereniging over het jaar 2013 gecontroleerd.zijn. De penningmeester had deze controle voorbereid door alle bescheiden inzichtelijk voor ons klaar te leggen.

Wij kunnen constateren dat de mutaties correct in beeld zijn gebracht.
Steekproefsgewijs hebben wij geverifieerd, dat de inkomsten en uitgaven op de juiste wijze in de boeken zijn weergegeven, zodat er van een getrouw beeld sprake is.
Wij zijn verheugd de ledenvergadering te kunnen adviseren om de penningmeester c.q. het bestuur decharge te verlenen over het jaar 2013, onder dankzegging voor het vele en bijzonder uitgevoerde werk.

De kascontrolecommissie,

Gaby Vastbinder, Joop Visscher, Piet Hertsig

Met dit verslag wordt door de algemene ledenvergadering unaniem ingestemd..

10. Het verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur van KBO Sint Jan

De voorzitter legt het advies van de kascommissie voor aan de algemene ledenvergadering.
Vervolgens wordt onder applaus unaniem besloten de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.

11. Wijziging kascommissie (aftredend de Mevr G. Vastbinder).

Statutair is aftredend is mevr. G. Vastbinder.
Op verzoek van de voorzitter of zij eventueel herkiesbaar is, antwoordt zij bevestigend.

Echter Mevr. J Visscher - Abels wil graag terugtreden.

Vervolgens stelt de voorzitter de vacature van de kascommissie op te laten volgen door een lid van de algemene ledenvergadering.
De heer G. Burm stelt zich spontaan beschikbaar voor de komende drie jaren.

12. Pauze, koffie , thee en cake en live muziek.

Tijdens de pauze spelen de Blauw Kop.
Dit wordt door de algemene ledenvergadering zeer op prijs gesteld.

Schorsing om 15.30 uur,
Heropening om 15.50 uur.

13a. Bestuurswijziging (aftredend en niet herkiesbaar Mevr. M. Buntsma en Mevr. M. Andriessen).

De voorzitter spreekt een kort afscheidswoord toe aan de beide scheidende bestuursleden.
Hij bedankt hen voor hun werkzaamheden. Dit gaat gepaard met het aanbieden van een boeket bloemen aan beide dames.
De beide dames verlaten de bestuurstafel.

13.b. Benoeming nieuw bestuurslid.

Het bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor de heer J. Sijben te benoemen tot lid van het bestuur.
De algemene ledenvergadering stemt unaniem in met de benoeming van de heer J. Sijben tot bestuurslid van KBO Sint Jan Grubbenvorst.

14. Presentatie nieuwe website van KBO St Jan Grubbenvorst.

De voorzitter geeft vervolgens een presentatie van de nieuwe website van KBO Sint Jan. De nieuwe website is mede mogelijk gemaakt door het KBO lid de heer T Hagen. Deze presentatie wordt door de algemene ledenvergadering zeer op prijs gesteld.

15.Rondvraag.

De heer T. Hagen.

Hij pleit er voor om de site van de UNIE KBO ook te vermelden de overige in Nederland opererende andere ouderenbonden.De voorzitter zal dit verder onderzoeken.

De heer Zwart.

De zorg is in beweging. De activiteiten in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moeten gekanaliseerd worden.Hoe heeft de gemeente Horst aan de Maas dit geregeld en zijn KBO leden hierbij betrokken ?

Op verzoek van de voorzitter geeft de secretaris het volgende weer.
Binnen de gemeente Horst aan de Maas is een Participatie Platform Horst aan de Maas (PPH) ingesteld. In dit PPH zitten onder andere KBO leden, leden van de Zorggroep, vertegenwoordigers van het gehandicaptenplatform, jeugd en jongerenwerk. Dit platform wordt gehoord over alle onderwerpen op het gebied van de WMO. Periodiek verschijnt er een nieuwsbrief omtrent de werkzaamheden van dit PPH. De nieuwsbrief zal aan de heer Zwart worden toegezonden.

De heer S. Sijben,

Hij maakt melding van het feit, dat de activiteitencommissie een informatiemiddag / avond in overleg met de gemeente aan het voorbereiden is met betrekking tot de wijzigingen regelgeving in de WMO ingaande 1.1.2015.

Mevr. Voesten,

Zij vraagt namens de koersballers wanneer een van de biljarts in de Inloop wordt opgeruimd. Na verwijdering van een van de biljarts komt er meer ruimte vrij om te koersballen.

De voorzitter deelt mede, dat dit de aandacht heeft van het bestuur.

16.Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering om 16.45 uur.

Aldus vastgesteld tijdens de algemene halfjaarlijkse vergadering op 17 november 2014.

 

De voorzitter,        de secretaris,

K. Cligge.               J. Vinken

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer