U bent hier

jaarverslag 2016 KBO St Jan Grubbenvorst

JAARVERSLAG 2016 KBO SINT JAN GRUBBENVORST

Leden bestand 31.12.2016 351 personen.

BESTUURSZAKEN.

In het jaar 2016 is het bestuur van KBO Sint Jan Grubbenvorst dertien maal in vergadering bijeengeweest. Tijdens deze vergaderingen zijn uitvoerig besproken de bestuurlijke aangelegenheden van de vereniging, de georganiseerde activiteiten in relatie tot de samenstelling van ons ledenbestand, de mogelijkheden tot samenwerking met andere verenigingen en de noodzakelijke herschikking van taken binnen het bestuur.

Op 7 maart 2016 is de algemene jaarvergadering gehouden. In deze vergadering is de jaarrekening 2015 vastgesteld. De begroting voor het jaar 2017 werd vastgesteld in de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering op 14 november 2016.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van KBO Limburg op 15 juni 2016 in Roermond is bezocht door een afvaardiging van het bestuur. Ook wordt er deelgenomen aan de regioraad vergaderingen van KBO regio Horst Venray en de bijeenkomsten van de sub regio Horst. Tot slot is deelgenomen aan de provinciale evenementen ‘Beleef de dag’ en ‘Besturendag’, welke in het teken stonden van actuele onderwerpen zoals ‘Zorg’en ‘Welzijn’.

Ook is in 2016 weer deelgenomen aan de in Grubbenvorst op 30 april 2016 georganiseerde ‘Open dag’ voor alle in ons dorp aanwezige zorg gerelateerde instellingen en verenigingen. Deze werd slecht bezocht, zodat onze deelname tot heroverweging daarvan zal moeten leiden.

Sinds het aftreden van onze secretaris op 9 maart 2015 wordt deze functie door uw voorzitter waargenomen. Dit is verre van ideaal, echter mede mogelijk gemaakt door een herschikking van een aantal taken, die normaal gesproken door de secretaris worden uitgevoerd.

Het bestuur heeft – in navolging van het landelijke beleid – contact gezocht met De Zonnebloem ter beoordeling van de mogelijkheden tot samenwerking. Aangezien de belangenbehartiging van de Zonnebloem zich uitstrekt tot Grubbenvorst én Lottum was het logisch om ook KBO Lottum in deze beoordeling te betrekken. Dit heeft inmiddels geleid tot onderlinge afstemming van elkaars activiteiten agenda’s en het organiseren van een gezamenlijke activiteit op 22 maart a.s. in ’t Beugelke. Het bestuur beveelt deze activiteit van harte bij u aan.

De ledenaanwas blijft het bestuur zorgen baren, want hoewel we ook nieuwe leden kunnen verwelkomen, weegt deze aanwas niet op tegen het aantal leden dat ons ontvalt. We worden ouder en blijven fitter, waardoor – zo lijkt het – het KBO-lidmaatschap pas op hoge leeftijd overwogen wordt. Aldus een uitdaging voor onze vereniging om met haar activiteiten beter aan te sluiten bij het interesse gebied van de jonge senioren.

SOCIALE ACTIVITEITEN.

Door de Activiteitencommissie is een jaarprogramma opgesteld waaraan leden van KBO Sint Jan kunnen deelnemen. Ook niet leden kunnen hierbij aansluiten.

Naast de activiteiten opgenomen in het jaarprogramma verzorgt KBO Sint Jan ook sjoelen, koersballen, dansen, biljarten, fietsen, kienen, leesclub, museumbezoek, schrijfcursussen, patchwork en quilten en sinds kort kaarten.

Wat dit laatste betreft, hoopt het bestuur dat deze activiteit – die nu hoofdzakelijk uit het kaartspel Canasta bestaat – uitgroeit tot een gezellig samenzijn met het karakter van een SOOS.

De realisatie hiervan zou mede het gevolg kunnen zijn van de enquête die het bestuur in 2016 heeft georganiseerd. Hoewel de deelname aan deze enquête tegenviel zijn de resultaten daarvan samen met de Activiteitencommissie uitgebreid besproken en deze zullen ook de komende tijd bij de beoordeling van onze activiteitenagenda tegen het licht worden gehouden.

Net als in 2015 heeft KBO St. Jan zich aangesloten bij de organisatie van een ‘Seniorenmiddag’ op 15 oktober 2016. Ook nu kan worden gesproken van een groot succes en herhaling hiervan is dan ook te verwachten.

ZORGACTIVITEITEN.

In 2016 zijn weer themabijeenkomsten georganiseerd over actuele onderwerpen.

Met name de themabijeenkomst over erfrecht op 5 oktober 2016 werd zeer goed bezocht.

Ook hebben de leden weer gebruik kunnen maken van onze belastingservice voor het invullen van inkomstenbelasting formulieren, het aanvragen en verzorgen van T biljetten en zorgtoelagen. Dankzij de hulp van onze HUBA’s konden veel leden van onze vereniging hierop een beroep doen.

De beide Vrijwillige Ouderen Adviseurs verrichtten vele uren met begeleiding van senioren bij onder andere het mede invullen van aanvraagformulieren en hen verwijzen naar de bevoegde instanties. Ook assistentie bij de zogenaamde ‘keukentafel gesprekken’ behoorde tot de mogelijkheden

In 2016 hebben 16 personen een beroep gedaan op de Vrijwillige Ouderen Adviseurs.

Het bestuur is zich er van bewust, dat ook de ouderen zich niet aan de digitalisering van de wereld zullen kunnen onttrekken. Met of zonder hulp worden zij daarmee – zelfs als onderdeel in de zorg - in rap tempo geconfronteerd. Beeldschermzorg, ofwel zorg op afstand, is hiervan een goed voorbeeld. De KBO ziet het dan ook als een plicht om haar leden waar mogelijk te helpen. Zo wordt in samenwerking met de Klus- en hulpdienst en Grubbenvorst-Online maandelijks een ‘Vrije inloop’ gehouden voor een ieder met pc/laptop.iPad/tablet en smartphone problemen.

KBO St Jan blijft zich daarom ook inspannen om als mede-initiatiefnemer een succes te maken van Grubbenvorst-Online. Dit digitale dorpsplein kent inmiddels bijna 600 deelnemers, waarvan ruim 500 Grubbenvorsternaren.

Op korte termijn mogen acties worden verwacht specifiek gericht op met name 65+ inwoners. Ook zij moeten blijven meedoen en verdienen hulp ter voorkoming van vereenzaming.

Tot Slot.

2016 was alles overziende een geslaagd jaar voor KBO Sint Jan. Vele activiteiten zijn georganiseerd en ook bezocht.

Een woord van dank aan de vele vrijwilligers is dan ook op zijn plaats. Veel tijd en energie hebben deze vrijwilligers geheel belangeloos in de activiteiten gestoken. Het bestuur van KBO Sint Jan wil alle vrijwilligers hiervoor hartelijk bedanken.

 

Grubbenvorst, 20 februari 2017.

K. Cligge voorzitter

En plaatsvervangend secretaris.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer