U bent hier

Algemene Ledenvergadering van 7-3-2016

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN KBO SINT JAN GRUBBENVORST OP MAANDAG 07 MAART 2016, AANVANG 14.00 UUR IN DE CENTRALE ACCOMMODATIE HET HAEREN, IRENESTRAAT 20 B TE GRUBBENVORST.

Aanwezig: 60 leden
Afgemeld: 12 leden

1. Opening.

De vergadering wordt geopend door de voorzitter met het uitspreken van een woord van welkom aan de aanwezigen.

2. Herdenking van de overleden leden van KBO Sint Jan Grubbenvorst gedurende het jaar 2015 tot heden.

Wegens onvoldoende betrouwbare informatie is het niet meer mogelijk om onze overleden leden bij naam te noemen, we willen hen toch herdenken en daarom graag gaan staan en een minuut stilte.

3. Vaststellen van het verslag van de gehouden vergadering op 16 november 2015.

Dit verslag wordt zonder op- of aanmerkingen aangenomen.

4. Besluitenlijst behorende bij de vergadering van 16.11.2015.

Het huishoudelijk reglement komt nu niet aan de orde omdat we lang vreesden voor continuïteit in het bestuur en is daarom doorgeschoven naar de najaarsvergadering 2016.

Het kienen heeft reeds een keer in het Haeren plaats gevonden zo ook de volgende keer, daarna zal er geëvalueerd worden en een vaste plaats gekozen worden.

De €7.50 voor het kerstdiner is een bijdrage in de totale kosten die aanzienlijk hoger zijn. Dit bedrag willen we ook voor de komende viering handhaven omdat het financieel mogelijk is.

5.Mededelingen en ingekomen stukken.

Er zijn landelijk en provinciaal ontwikkelingen gaande betreffende ouderenorganisaties.
Vanwege financiële problemen is de Limburgse ANBO ingetrokken bij KBO Limburg.

In Venlo is men een nieuwe ouderenvereniging aan het opzetten.
Wat onze eigen afdeling betreft zoeken we naar continuïteit mede door samenwerking met Lottum.
We kijken wat de mogelijkheden zijn, samen overleg, activiteiten organiseren enz..

6. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2015.

Het jaarverslag wordt voorgelezen door Mevr.L. Burm en door de leden met applaus aangenomen.

7. Activiteitenoverzicht over het jaar 2015. Toelichting door de voorzitter van de activiteitencommissie.

Mevr. J. Visscher doet een oproep aan mensen zich aan te sluiten bij de activiteitencommissie, men is nodig aan verjonging toe.

Dhr. S Sijben leest het jaarverslag activiteitencommissie voor.

De voorzitter deelt mede dat het KBO samen met Grubbenvorst Online een inloop gaan organiseren voor mensen die problemen hebben met hun Tablet.

Wat betreft Jeu de Boules kan men kiezen uit twee opties:
a. incidenteel, men speelt dan als gast of
b. regulier, men moet dan lid worden van de club.

De gemeente Horst aan de Maas beschikt over een sportcoördinator, deze onderzoekt allerlei vormen van bewegen, in overleg met hem hebben we gesproken over eventueel wandelvoetbal dit zal altijd moeten gaan in overleg met GFC , echter er zijn zware spelregels aan verbonden.

8.Financieel verslag door de penningmeester.

De voorzitter Dhr. K. Cligge neemt het financieel verslag door en geeft een verklaring van de belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting. Voorts geeft hij uitleg over nog enkele toegepaste wijzigingen. De kascommissie is hiervan op de hoogte gesteld.

Dhr. S. de Zwart vraagt om de balans. Deze wordt toegezegd.

Dhr. T. Hagen vindt het moeilijk vergelijkingen te maken met vorig jaar. De voorzitter antwoordt: de verschillen zitten in kleine dingen b.v. kostprijzen voor het kienen, relatie tussen het aantal leden, hun inkomsten en afdrachten naar UNIE. Dhr. B. Hendrix verduidelijkt: begin jaar 352 leden, nu 358, er is dan voor 352 leden betaald omdat de afdracht voor de UNIE altijd een jaar achter loopt. Er zal nog gekeken worden naar een mogelijk andere presentatie, waardoor ruimte ontstaat voor vergelijkende cijfers.

9. Verslag van de kascommissie.

Namens de kascommissie die bestaat uit: Dhr. Hertsig en Dhr. Burm doet Dhr. Burm een kort verslag en eindigt met een positief resultaat van € 535.

10. Het verlenen van décharge aan de penningmeester en het bestuur van KBO Sint Jan.

De Algemene ledenvergadering verleent décharge en de voorzitter dankt daarvoor.

11. Wijziging Kascommissie.

Dhr P. Hertsig is aftredend en als nieuw lid worden benoemd: Mevr. M. Buntsma en Dhr T. Stoot.
De kascommissie bestaat nu uit de personen: Dhr. G. Burm, Mevr. M. Buntsma en Dhr. T. Stoot.

12. Pauze.

Begin: 15.15 uur
Einde: 15.40 uur

13.Bestuurswijziging.

Dhr. B. Hendrix is 12 jaar bestuurslid en penningmeester geweest en niet meer herkiesbaar. De voorzitter spreekt zijn dank uit voor deze prestatie, overhandigt bloemen en een attentie.
2 nieuwe kandidaten , Dhr G Steegs en Dhr W. v d. Sterren ( niet aanwezig) worden bij acclamatie gekozen. Taakverdeling volgt later binnen het bestuur.
Een zittend bestuurslid: Mevr. L. Burm wordt voor één jaar herbenoemd.

14. Rondvraag.

Mevr. M. Buntsma geeft aan dat er een nieuwe quiltleidster is gevonden, namelijk Marleen Crommentuyn.

Mevr. T. Hendrix doet een oproep aan onze vrouwelijke leden zich kandidaat te stellen voor het bestuur, zeker omdat het ledenaantal grotendeels uit vrouwen bestaat en zij toch een aparte functie hebben binnen een , vooral uit mannen bestaande, bestuur.

Dhr. T Hagen: Het nieuwsblad dat elke week op onze website wordt geplaatst wordt bijna niet gelezen terwijl het dagelijkse Menu in La Providence veelvuldig wordt bezocht. Dit ter attentie.
Het rommelt binnen de ouderenbonden, nu zijn reeds ouderenbonden administratief samen gegaan en dit zal zeker verder gaan, het ledenaantal is ook afnemend.

Dhr. Hagen dient twee moties in:

  1. Omdat de huidige statuten inhouden dat de UNIE alles kan regelen en sturen stelt Dhr. Hagen voor afstand te nemen van de UNIE en statuten te wijzigen. Een drietal mensen bestaande uit bestuursleden en leden zouden dit kunnen voorbereiden.
  2. Nu is het zo dat ,als je lid bent van de KBO je ook automatisch lid bent van de UNIE. Het voorstel is om elk lid de vrije keuze te laten bij welke ouderenbond hij/zij aangesloten wenst te zijn.

Omdat het ongewis is wat er met de ouderenbonden staat te gebeuren is het goed zelf beslissingsrecht te behouden.
Na enige op- en aanmerkingen besluit de voorzitter dat deze onderwerpen in de najaarsvergadering opnieuw aan de orde komen zodat de leden zich hierop terdege kunnen voorbereiden.

Dhr. Hendrix: bedankt het bestuur en de leden voor de fijne samenwerking , tevens wordt Mevr. Hendrix bedankt, zij was degene die voor het toetreden tot de KBO heeft gezorgd.

15. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering om 16.35 uur .

Aldus vastgesteld tijdens de halfjaarlijkse ledenvergadering op 14 november 2016.

 

De voorzitter                                                De notuliste

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer