U bent hier

notulen ledenvergadering van 9-3-2015

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN KBO SINT JAN GRUBBENVORST OP MAANDAG 09 MAART 2015, AANVANG 14.00 UUR IN DE CENTRALE ACCOMMODATIE HET HAEREN, IRENESTRAAT 20 B TE GRUBBENVORST.

Aanwezig: 60 leden;
Afgemeld :16 leden.

1. Opening.

De vergadering wordt door de voorzitter geopend met het uitspreken van een woord van welkom aan de aanwezigen.

2. Herdenken van de overleden leden van KBO Sint Jan Grubbenvorst gedurende het jaar 2014 tot heden.

De voorzitter noemt de acht overleden leden op van KBO Sint Jan Grubbenvorst. Vervolgens wordt op verzoek van de voorzitter twee minuten stilte staande in acht genomen.

3. Vaststellen van de verslagen van de gehouden vergaderingen van 10 maart 2014 alsmede van de vergadering van 17 november 2014.
  • a. Het verslag van 10 maart 2014 wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de samensteller.
  • b. Het verslag van 19 november 2014 wordt eveneens zonder op of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld en ook onder dankzegging aan de samensteller.

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van 17 november 2014.

  • a. Verzoek van de heer J. Zwart om een lijst van bezittingen op te stellen en toe te voegen aan de balans. De lijst is samengesteld en is toegevoegd aan de balans. De lijst ligt voor eenieder ter inzage.
  • b. Site KBO St Jan Grubbenvorst: ook een link aanbrengen c.q. verwijzen naar de site van de Unie KBO en KBO Limburg. Een link c.q. verwijzing is inmiddels op de site aangebracht.
  • c. Toezenden periodieke nieuwsbrief van Participatie Platform Horst aan de heer Zwart. Deze periodieke brief van PPH wordt aan de heer Zwart toegezonden. Desgevraagd wordt dit door de heer Zwart bevestigd.
4. Ledenwerfactie planning 2e helft 2015.

De voorbereidingen ledenwerfactie is opgestart.

5. Stand van zaken informatie met betrekking overleg vertrokken bridgers en biljarters.

Dit onderwerp wordt onder het agendapunt mededelingen nader toegelicht.

6. Mededelingen en ingekomen stukken.

Grootoord.
De nieuwe ruimte in Grootoord is inmiddels volledig ingericht. Veel vrijwilligers hebben hieraan een handje geholpen.
Een speciaal word van dank aan Mevr. J. Thuijls, de heer J. Vermeulen, mevr. M. Cligge, mevr. L. Burm, mevr. M. Buntsma en de heer Muller en de verhuizers.
De zondagmiddaggroep heeft haar intrek ook in Grootoord ingenomen.
Er is samenwerking uitgesproken tussen KBO St Jan, Kom Er Bij en de Zonnebloem. De lijnen zijn uitgezet, reacties afwachten.

Opendag La Providence.
21 maart 2015, KBO St Jan zal daar een standje innemen en bemensen.

Grubbenvorst Online.
Er is een stuurgroep samengesteld en is er is stappenplan opgesteld. De site wordt binnenkort operationeel.
Er worden nog vrijwilligers gevraagd. Deze kunnen zich nog aanmelden bij de heer K. Cligge.

Website KBO St Jan Grubbenvorst.
De site bevat veel gegevens. De voorzitter beveelt deze site bij de leden van harte aan.

7. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2014.

Het opgestelde jaarverslag over het verenigingsjaar 2014 wordt door de secretaris voorgelezen. Dit verslag wordt unaniem en onder applaus vastgesteld. De voorzitter deelt nog mede dat de heer J. Claassens als belastinginvuller is toegevoegd aan KBO St. Jan Grubbenvorst.

8. Activiteitenoverzicht over het jaar 2014.

De secretaris van de Activiteitencommissie geeft een kort overzicht van de gehouden activiteiten in het afgelopen jaar 2014.
Met deze korte toelichting wordt door de algemene ledenvergadering ingestemd.

9. Financieel verslag door de penningmeester.

De penningmeester geeft een korte toelichting op de bij de uitnodiging voor deze vergadering meegezonden financiële stukken. Het ouderenkoor is inmiddels gestopt. En de toegekende subsidie van de gemeente kan voor het jaar 2014 behouden worden.

Mevr. M. Keursten - Jacobs.
Wat gebeurt er met het positieve saldo van de Maasdansers?
De penningmeester antwoordt dat het positieve saldo als reserve zal worden geboekt. Daaruit worden onder andere de uitwisseling van de koren betaald. Het tekort over 2014 bedraagt € 2031,00 en zal ten laste komen van de reserves van KBO St Jan Grubbenvorst.

De algemene ledenvergadering stemt in met de opgestelde financiële stukken.

10. Verslag van de kascommissie.

Bij monde van de heer G. Burm wordt het volgende medegedeeld:

Op uitnodiging van de penningmeester hebben ondergetekenden, Gaby Vastbinder, Gab Burm en Piet Hertsig als kascontrolecommissie de boeken van de vereniging over het jaar 2014 gecontroleerd op maandag 23 februari 2015 . De penningmeester had deze controle voorbereid door alle bescheiden inzichtelijk voor ons klaar te leggen en ons voorzien van een kop koffie/thee. Wij kunnen constateren dat de mutaties correct in beeld zijn gebracht.

De saldi per 31.12.2014:

Op de spaarrekening NL33RABO01177128217 van € 24.798-.
Op de betaalrekening NL24RABO0117715913 was € 620,-.

Het boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 2031,00.
Alle bedragen stemmen overeen met de administratie.

Wij kunnen de ledenvergadering adviseren om de penningmeester c.q. het bestuur decharge te verlenen over het jaar 2014, onder dankzegging voor het vele en bijzonder uitgevoerde werk. De kascontrolecommissie,
Voorakkoord: Gaby Vastbinder, Gab Burm, Piet Hertsig.

Met dit verslag wordt door de algemene ledenvergadering unaniem ingestemd.

11. Het verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur van KBO Sint Jan.

De voorzitter legt het advies van de kascommissie voor aan de algemene ledenvergadering.
Vervolgens wordt onder applaus unaniem besloten de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.

12. Wijziging kascommissie (aftredend de mevr. G. Vastbinder).

Statutair is aftredend is mevr. G. Vastbinder.
Vervolgens stelt de voorzitter de vacature van de kascommissie op te laten volgen door een lid van de algemene ledenvergadering.
De heer J. Claassens stelt zich beschikbaar voor de komende drie jaren.

13. Pauze, koffie , thee en cake en live muziek.

Tijdens de pauze optreden van de Maasdansers.
Dit wordt door de algemene ledenvergadering zeer op prijs gesteld.

Schorsing om 15.10 uur,
Heropening om 16.10 uur.

14a. Bestuurswijziging (aftredend en niet herkiesbaar de heer J. Vinken, secretaris)

De voorzitter spreekt een kort afscheidswoord toe aan het scheidend bestuurslid. De heer J. Vinken zal zich in de komende jaren gaan bezig houden met regionale activiteiten voor de KBO.
Hij is onlangs benoemd tot voorzitter van de subregio Horst en als zodanig heeft hij zitting in het regiobestuur van de KBO Horst Venray.
Hij bedankt hem voor zijn werkzaamheden gedurende een periode van bijna 10 jaar. Dit gaat gepaard met het aanbieden van een boeket bloemen en een kleine attentie.

14b. Benoeming nieuw bestuurslid.

Als beoogd opvolger in het bestuur zou Mevr. J. Rademakers Roos zitting gaan nemen. Echter zij heeft zich enkele dagen geleden om gezondheidsredenen moeten terugtrekken.
Dit betekent dat er geen beoogd opvolger is voor de vacature van bestuurslid/secretaris.

De voorzitter roept de algemene ledenvergadering op om mee te denken aan de invulling van het secretariaat van de vereniging.

15. Rondvraag.

Mevr. A, Voeten van Zoghel.
Graag een uitleg over de terug gang van het aantal leden van KBO St Jan Grubbenvorst.
De voorzitter antwoordt dat deze teruggang is te wijten aan onbegrip bij diverse scheidende leden van KBO St Jan.

Biljarters.
Er is een biljart tijdelijk geplaatst in Grootoord. De andere biljart is via een deal met La Providence naar deze zorginstelling overgebracht.

Bridgers.
Met de bridgers is ook gesproken. De voorzitter heeft met de heer Keursten een constructief gesprek gehad. De bridgers zijn in de barruimte van het Haeren ondergebracht. Zij zijn de mening toegedaan dat ze daar goed zijn opgevangen.
Overigens zal de heer Keursten samen met de voorzitter van KBO St Jan binnenkort een bezoek brengen aan de ruimte in Grootoord.

16.Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering om 16.25 uur.

Aldus vastgesteld tijdens de algemene halfjaarlijkse vergadering op 16 november 2015.

 

De voorzitter,                                          De secretaris,

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer