U bent hier

notulen ledenvergadering 17-11-2014

VERSLAG VAN DE HALFJAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN KBO SINT JAN GRUBBENVORST
OP MAANDAG 17 NOVEMBER 2014 AANVANG 14.00 UUR
IN DE CENTRALE ACCOMMODATIE HET HAEREN, IRENESTRAAT 20 B TE GRUBBENVORST.

Aanwezig : 63 leden;
Afgemeld :24 leden.

1. Opening.

De vergadering wordt door de voorzitter geopend met het uitspreken van een woord van welkom aan de aanwezigen.

2. Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering op 10 maart 2014.

Dit verslag wordt aangehouden tot een volgende vergadering. Notulen zijn abusievelijk verkeerd gekopieerd.

3. Besluitenlijst behorende bij de vergadering van 10 maart 2014.

Communicatie naar de leden toe.
Communicatie naar de leden toe wordt nieuw leven in geblazen door:

 • Berichten in het Mededelingenblad;
 • Internet site van KBO St Jan, met dank aan de heer Teus Hagen;
 • Nieuwsbrieven van KBO Limburg en Unie KBO;

Binnen de Unie KBO is een discussie ontstaan inzake efficiency in de organisatie. Samenwerking is dringend noodzakelijk. Fusering op organisatorisch vlak levert kostenbesparingen op. Dit heeft er onlangs toe geleid dat de door de Unie KBO voorgestelde contributieverhoging 2015 met 0,65 eurocent per lid niet doorgaat.
KBO Limburg brengt deze verhoging niet in rekening bij de leden. Deze kosten worden gedragen door KBO Limburg en de regionale afdelingen.

4. Mededelingen en ingekomen stukken.
 1. Brief van KBO St. Jan aan gemeente Horst aan de Maas inzake opzegging huur van de Inloop ingaande 31.12.2014.
 2. Brief van de gemeente Horst aan de Maas inzake bevestiging opzegging huurovereenkomst met KBO St. Jan ingaande 31.12.2014.
 3. Nieuw beoogd bestuurslid Mevr. Josi Rademakers – Roos.
 4. Kom er bij. Mogelijkheden worden onderzocht om samen te werken tussen:
  • Kom er bij;
  • KBO St. Jan;
  • de Zonnebloem.
   • Er worden nadere afspraken gemaakt.
 5. Digitaal dorpsplein.

Er hebben drie informatie avonden plaatsgevonden in de maand oktober 2014:

 1. Voor de verenigingen in Grubbenvorst;
 2. Voor de burgers van Grubbenvorst;
 3. Voor de ondernemers van Grubbenvorst.

De bijeenkomsten 1 en 3 zijn goed bezocht. De bijeenkomst voor de burgers is heel matig bezocht.
Alle bijeenkomsten worden geëvalueerd. De werkgroep zal de concept plannen verder uitwerken.

 1. Stand van zaken locatie de Inloop.

De voorzitter geeft het volgende weer:

De gemeente Horst aan de Maas is al geruime bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om het Haeren meer functioneel in te richten. Daarbij wordt ook gedacht aan het voor meerdere culturele en muzikale doeleinden geschikt te maken van de multifunctionele ruimten 1 tot en met 5.
Zo bestaan er voornemens om in MUF 1 ( de Inloop) een permanente bühne of verhoging aan te brengen.
Er hebben een aantal oriënterende gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur van KBO St Jan en het gemeentebestuur van Horst aan de Maas.

Als alternatief zijn aangeboden:

 1. De voormalige bibliotheekruimte;
 2. De ruimte van Puk en Muk.

In een vervolggesprek is vernomen dat de bieb ruimte niet verbouwd zal worden. Hoewel het aanbod voor het voorste gedeelte van de bieb bleef staan, bleek al snel, dat de gemeente niet bereid was meer daglicht in dat gedeelte te realiseren (kleine smalle ramen vervangen door ramen van normale afmeting).
Als alternatief is vervolgens aangeboden een te verbouwen (verkleining) ruimte van Puk en Muk. Huurkosten circa 4000 euro op jaarbasis. Deze ruimte bleek slechts beperkt geschikt voor de KBO en veroorzaakt voorts nog steeds een jaarlijks terugkerend begrotings tekort.
Er is geen ruimte voor het plaatsen van de biljarts er er is mogelijk geluidsoverlast te vrezen, omdat de andere afgesplitste ruimte wordt gebruik voor repetities door harmonie Sint Joseph Grubbenvorst.

Als gevolg van het wegvallen van de biljarters en de bridgers en afname van het aantal activiteiten in het Haeren zijn de inkomsten van de vereniging flink achteruitgegaan. Dit heeft er toe geleid, dat een aantal keren de reserves noodgedwongen zijn aangesproken. Een en ander is gebeurd met instemming van de algemene ledenvergadering.
In een vervolggesprek tussen KBO en gemeente is nogmaals duidelijk naar voren gekomen, dat de biebruimte niet verbouwd zal worden.
Een mogelijk terughuren op incidentele basis van de Inloop met biljarts is en blijft onbespreekbaar, waarbij het karakter van een “eigen home “ niet kan worden gehandhaafd. Dit heeft er toe geleid dat het bestuur van KBO op 19 mei 2014 heeft besloten de gesloten huurovereenkomst met de gemeente Horst aan de Maas met betrekking tot de Inloop te doen beëindigen op 31.12.2014.

Wat wordt de nieuwe situatie?
Omdat we niet alles stiekem konden doen, zal het wellicht een aantal leden inmiddels zijn opgevallen, dat we regelmatig bij Grootoord te signaleren waren.

Grootoord is eigendom van Wonen Limburg en werd gehuurd door de Zorggroep. Nevenfuncties van Sjef Sijben leiden tot een vrij eenvoudig contact met beide partijen. Met beiden zijn gesprekken gevoerd, met als conclusie, dat de Zorggroep Grootoord aan de Zorg heeft onttrokken en alleen de ontmoetingsruimte nog huurt en voor dat doel ter beschikking stelt. Die ontmoetingsruimte wordt thans echter nauwelijks gebruikt. Wonen Limburg heeft hier kennis van en zou het toejuichen als de ruimte weer fatsoenlijk in gebruik wordt genomen.

Welnu: wij zijn derhalve een welkome gast in die ruimte, maar onder bijzondere voorwaarden. Omdat de Zorggroep niet mag onderverhuren, zal een zogenaamde “gebruiksovereenkomst “ worden opgesteld. De voor het gebruik van de ruimte aan de Zorggroep te betalen vergoeding zal zijn 20,00 euro per maand voor gas, licht en water.
Als gevolg hiervan kunnen we een aanzienlijke besparing van huur tegemoet zien en kunnen wij mogelijke alternatieven naar voren brengen. Dit zal bij de behandeling van de begroting voor 2015 duidelijk worden.

Nu reeds wijst het bestuur er wel op, dat de ruimte in Grootoord, aanzienlijk kleiner is dan de Inloop, hetgeen niet zonder consequenties kan blijven. Zo heeft zij uitvoerig stil gestaan bij de keuze van de locatie voor de biljarters en de koers ballers. Beide recreatievormen vergen de nodige m2’s en zijn niet gelijktijdig in Grootoord onder te brengen.

Het bestuur is naarstig op zoek geweest naar een alternatief voor de biljarts en zet de zoekactie nog verder door, echter heeft vooralsnog moeten besluiten om een biljart naar Grootoord te verhuizen en een biljart af te stoten.
Eerst wanneer voor de biljarters een andere definitieve oplossing is gevonden zullen wij ook de koers ballers in Grootoord kunnen verwelkomen. Voor hen zal door ons derhalve tot die tijd een ruimte in het Haeren worden gehuurd.
Ongetwijfeld zullen voor ons nieuwe onderkomen daarnaast nog wat extra kosten begroot moeten worden ( denk aan extra schoonmaak, aankleding e.d. ) en enkele goede werkafspraken gemaakt moeten worden met betrekking tot enkele in die ruimte voorkomende activiteiten (koffie en kienen).

Het bestuur hoopt u hiermede een zo volledig mogelijk overzicht te hebben verschaft van haar activiteiten op locatiegebied en daarmee naar behoren verantwoording heeft afgelegd.
Er is een keuze gemaakt. Deze keuze luidt:

Een biljart wordt overgebracht naar Grootoord;
De koers ballers blijven in het Haeren.

Mevr. M. Buntsma maakt bezwaar tegen het feit, dat in de ruimte van Grootoord, door plaatsing van een biljart, er te weinig ruimte overblijft.
De voorzitter antwoordt, dat dit mogelijk een tijdelijke oplossing is.

De heer Hanegraaf merkt op dat er voor een voorlopige oplossing in Grootoord is gekozen. Bovendien ligt op de biljart een houten deksel,zodat dit biljart vervolgens als tafel kan worden gebruikt.

De Voorzitter.
Op dit moment worden nog de volgende locaties onderzocht;

 1. Ruimte bij Kom er Bij;
 2. La Providence.

De algemene ledenvergadering stemt in met het voorstel om de locatie van de Inloop te ontruimen en gebruik te gaan maken van de ruimte in Grootoord.

6. Activiteiten overzicht over het jaar 2015, toelichting door de voorzitter van de activiteitencommissie.

Aan de hand van een power point presentatie geeft de voorzitter van de Activiteitencommissie een kort overzicht van de gehouden activiteiten in 2014. Vervolgens geeft zij in het kort weer de concept activiteiten 2015.
Met deze korte toelichting wordt door de algemene ledenvergadering ingestemd.
Het concept jaarprogramma 2015 zal als inlegvel worden gestopt in de Nestor van december 2014.

7.Aanbieding concept begroting voor het verenigingsjaar 2015.

Aan de hand van uitgereikte stukken en via een power point presentatie licht de voorzitter deze concept begroting nader en uitvoerig toe.
Er is uitgegaan van de locatie Grootoord. Zoals weergegeven op de uitgereikte stukken is de begroting 2015 sluitend en hoeft niet meer gebruik te worden gemaakt van de reserves. Tevens zal op 01.01.2015 de eerder besloten toelagen van 18,00 euro voor deelname aan activiteiten in het Haeren gaan vervallen.

8. Vervolgens wordt de vergadering geschorst voor een pauze.

Schorsing 15.10 uur.
Er wordt koffie, thee en vlaai geserveerd.
Tevens treedt in de pauze op Mat Craenmehr, entertainer uit Horst.

Heropening van de vergadering om 16.05 uur.

De heer Teus Hagen.

Een substantieel deel van de afdracht contributie aan KBO Limburg gaat naar de Unie KBO. Vraag wat doet de Unie KBO ?

De voorzitter antwoordt dat KBO Limburg tegen de voorgestelde verhoging van de contributie met 0,65 euro cent heeft gestemd. KBO Limburg neemt deze voorgenomen contributieverhoging voor haar rekening. U kunt op de site van de Unie KBO de werkzaamheden die zij voor haar leden verrichten lezen.

De voorzitter vraagt de algemene leden vergadering of zij kunnen instemmen met de concept begroting 2015.

Met algemene stemmen wordt vervolgens besloten in te stemmen met de begroting 2015.

9. Ledenwerfactie.

Als gevolg van afname van het aantal KBO leden in Limburg heeft KBO Limburg in het jaar 2015 een ledenwerfactie gepland. De voorzitter van KBO St Jan heeft onlangs een informatie workshop bijgewoond.
Het voornemen bestaat uit een tiental nader uit te werken punten, die door de voorzitter kort en samengevat worden toegelicht..
In 2015 zullen wij met gepaste voorstellen komen.

10.Rondvraag.

De heer Stoot.

Hij vindt het een goede zaak dat KBO St Jan hun 7 biljarters wil behouden door plaatsing van een biljart in Grootoord.
Hij is voorstander om met de vertrokken bridgers en biljarters een gesprek aan te gaan tot terugkeer naar KBO St. Jan.
De voorzitter zal zich sterk maken en het gesprek met deze groepen aangaan.

De heer Teus Hagen.

De nieuwe website van KBO St Jan is nu circa een jaar operationeel. Hij vraagt om meer actiefoto’s van de gehouden activiteiten van KBO St Jan. Na ontvangst kan hij deze plaatsen op de website van KBO St. Jan.
Verder wil hij graag de aandacht vestigen, dat de wijzigingen in de activiteiten van KBO St Jan tijdig worden doorgegeven. Is zeer slordig dat de wijzigingen niet tijdig worden doorgegeven,.

De voorzitter ondersteunt het betoog van de heer T. Hagen.

11.Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering om 16.20 uur.

Aldus vastgesteld tijdens de algemene halfjaarlijkse vergadering op 09 maart 2015.

De voorzitter,                    de secretaris,

K. Cligge.                            J. Vinken

 

Gew. 08.12.2014

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer