U bent hier

notulen ledenvergadering 21-01-2013

Notulen ledenvergadering 21-01-2013

Verslag van de algemene ledenvergadering van KBO Sint Jan Grubbenvorst gehouden op maandag  21 januari 2013 te 14.00 uur in de centrale accommodatie het Haeren, Irenestraat 20 b te Grubbenvorst.

Aanwezig: 55 leden van KBO Sint Jan Grubbenvorst.
Afgemeld hebben zich 24 leden.

 

1. Opening.

De vergadering wordt door de vice voorzitter geopend met het uitspreken van een welkomstwoord aan de aanwezigen.
Zij memoreert aan het feit dat de concept begroting op 26.11.2012 niet door de algemene ledenvergadering is aangenomen
Daartoe is een commissie van wijze personen ingesteld die het bestuur zal adviseren naar de inhoud van de begroting en de toerekening van de huurkosten.

Zij geeft vervolgens het woord aan de heer Zwart.

De heer Zwart geeft namens de commissie bestaande uit:

Mevr J. Visscher Abels,
De heer A. Strous
De heer J. Zwart.

De volgende uitleg:

De begroting 2013 is nader opgesteld met een toerekening van de huren naar de diverse posten. De begroting geeft een batig saldo weer van € 90,--.
Hij vindt het goed dat er kritische vragen worden gesteld. Dit houdt de zaak actueel.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de heer Keursten. Dit gesprek is heel positief verlopen Hierbij is ook duidelijk naar voren gekomen dat de toeslagen van € 18,00 per activiteit een toeslag zal betekenen en geen sluitpost betreft.
Normaal gesproken komt er een begroting uit op een bedrag van € 0,00.
Elke vereniging moet over een reserve beschikken gelijk aan een begrotingsjaar.
Bovendien moeten de reserves worden gebruikt voor toekomstige gebeurtenissen.
Verder maakt hij gewag van het feit dat de leden die zich hebben bedankt na de laatste algemene half jaarlijkse vergadering alsnog van harte welkom zijn.
Tevens zijn er, daarover straks meer, nieuwe leden tot de Activiteitencommissie toegetreden.
De commissie heeft zich unaniem gevonden in deze begroting.

De heer Hagen.

Hij informeert naar het aantal leden dat deelneemt aan de diverse activiteiten.
De heer Hendrix antwoordt dart het ledenaantal van de vereniging 470 personen bedraagt . 200 Leden nemen actief deel aan de activiteiten. De kosten van elke activiteit zijn op afzonderlijke staten weergegeven. Deze zijn voor belangstellenden in te zien.

De heer Keursten.

Hij is de mening toegedaan dat de begroting precies lijkt op het exemplaar van 26.11.2012.
Hij zet ruime vraagtekens bij de kosten van de bridgeclub. Hij vindt de toeslag van € 18,00 een vreemde zaak. KBO leden betalen toch contributie.

De inkomsten van een vereniging bestaan uit:

opbrengsten contributies,
sponsorgelden en subsidie.

De huren doorberekenen naar de diverse posten is geen goede zaak. Hij zet vraagtekens bij de posten vergaderingen en organisatiekosten.
Tevens zet hij vraagtekens bij het biljartgebeuren, Hij is voorstander om de activiteiten kostendekkend te maken.

De heer Zwart.

De toertekening van de huren geeft een duidelijk inzicht waarop elke activiteit wordt belast.
Kostendekkend maken is een goed streven zeker als men beschikt over een eigen clublokaal.

De heer Vermaaten.

Hier is duidelijk een welles nietes spel aan de gang.
Conform de opdracht van 26.1.2012 heeft de commissie de toerekening van de huren naar de begrotingspost duidelijk gemaakt.
Hij adviseert de vergadering om de begroting vast te stellen.

De heer A. Strous.

Hij wijst op de doelstelling van de vereniging.
De vereniging stelt zich tot doel de belangen van alle ouderen te behartigen.
Daarnaast dienen de sociale contacten te worden bevorderd.
Daarnaast biedt de vereniging ook recreatieve doeleinden aan.
Deze recreatieve doeleinden zijn financieel niet toereikend en hiervoor zal apart betaald moeten worden. Het is niet fair dat ondersteunende leden ook zouden moeten betalen voor de recreatieve leden.
Derhalve gebruiksvergoeding of een toeslag.

De heer S. Sijben.

Hij is het geheel eens met de visie van de heer Strous.
Een begroting is slechts een richtlijn voor de uitgaven en inkomsten van een vereniging.

De heer Hagen.

Wie beslist over de reserves en de toeslagen?
Op verzoek van de vice voorzitter antwoordt de heer Zwart het volgende. In de algemene ledenvergadering in 2002 is besloten de reserve in deposito te houden.
De toeslagen zijn in de algemene ledenvergadering van 2006 vastgesteld.
Met andere woorden voor beide posten is de algemene ledenvergadering aan zet.

Vervolgens stelt de vice voorzitter voor de begroting 2013 vast te stellen.

54 Personen stemmen voor vaststelling van de begroting. Er volgt een luid applaus.

Pauze.

Om 14.40 schorst de vice voorzitter de vergadering voor koffie en cake.
Om 14.50 uur wordt de vergadering heropend.

3. Mededelingen vanwege de activiteitencommissie.

Mevr. J. Visscher Abels voorzitter van de AC geeft in het kort weer de stand van zaken.

De AC bestaat uit de volgende personen:

Mevr J. Visscher Abels voorzitter;
Mevr M. Buntsma, secretaris;
Mevr. M. Andriessen,lid;
Mevr N.v.d. Meijden, lid,
De heer J. Sijben,.lid.

Het jaarprogramma 2013 zal binnenkort worden uitgewerkt en op de website van KBO Sint Jan worden geplaatst.
Op korte termijn worden de volgende activiteiten gehouden:

19.02.2013 Kienen;
20.02.2013 Museumbezoek;
27.02.2013 Ouderen in het verkeer.

Zij is voornemens om bij bepaalde activiteiten een aparte commissie in te stellen.

4. Rondvraag.

Mevr Kurris Tuinstra.

Zij informeert of er al nieuwe bestuursleden  zijn benaderd.
Mevr Burm deelt mede, dat het huidige bestuur, vijf personen, voorlopig de zaken zullen behartigen.

5. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering op de gebruikelijke wijze om 16.15 uur.

 

Vastgesteld tijdens de halfjaarlijkse vergadering op 15 april 2013.

De vice voorzitter,                                                     de secretaris,

 

Mevr. L.Burm                                                             J.Vinken.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer