U bent hier

notulen ledenvergadering 26-11-2012

Notulen ledenvergadering 26-11-2012

VERSLAG VAN DE HALFJAARLIJKSE  ALGEMENE LEDENVERGADERIG VAN KBO SINT JAN GRUBBENVORST, GEHOUDEN OP MAANDAG 26 NOVEMBER 2012 TE 14.00 UUR IN DE CENTRALE ACCOMMODATIE HET HAEREN TE GRUBBENVORST.

Aanwezig: 73 leden.

Afgemeld zijn 41 leden.

1. Opening.

De vergadering wordt door de voorzitter geopend met het uitspreken van het volgende.

“Dames en Heren,

Wij heten u allen van harte welkom op deze halfjaarlijkse vergadering van seniorenvereniging KBO Sint Jan Grubbenvorst. Zoals u kunt zien zijn wij met vijf bestuursleden in plaats van zeven, aangezien de heer M. Vilain, voorzitter van de Activiteitencommissie, te kennen heeft gegeven om persoonlijke redenen te stoppen met het bestuur van de KBO.

Wij betreuren ten zeerste deze stap maar respecteren zijn besluit.

Wij willen  vanaf deze plaats Math hartelijk bedanken voor alle inspanningen en al het werk en speciaal voor de grote inzet welke hij in verband met het 50 jarig jubileum heeft getoond. Ook de commissie waaraan hij leiding heeft gegeven een hartelijk dank je wel.

Math, bedankt voor alles.

Ook Lydie is vandaag afwezig en wel om familieredenen namelijk een begrafenis.

Wij verzoeken diegenen die belangstelling hebben om zitting te nemen in de Activiteitencommissie na afloop zich te melden.

Wij zullen na afloop va deze vergadering even rondlopen om mensen te polsen wie mee wil helpen, wij hebben nu nog slechts een lid over van de Activiteitencommissie en wel een bestuurslid, wij zouden de commissie graag uitbreiden naar het oorspronkelijke aantal van vijf personen.

Straks in de behandeling van de begroting zult u bij de Activiteitencommissie een PM post aantreffen welke er op duid dat wij met een frisse start en met vier nieuwe leden en ideeën aan de slag willen gaan en op dit moment geen bedrag kunnen en willen inschatten, omdat de nieuwe commissie niet voor de voeten te lopen met hun opzet.

Wij hebben het 50 jarig jubileum achter de rug en wij komen hier in het kort even bij punt 5 op terug.

Het financiële gedeelte wordt pas in het voorjaar behandeld omdat dan de cijfers 2012 ter sprake komen en dan ook de definitieve cijfers over het feest bekend zijn.

Wij zullen het alleen hebben over het feest zelf met de receptie.

 

Dames en heren,

Wij zullen nu even een leespauze inlassen zodat u allen nog even de notulen kunt lezen en de begroting inzien.

Intussen zullen we de presentielijst ophalen.

Wij wensen jullie een gezellige en constructieve vergadering toe”.

 

2. Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering van 26 maart 2012.

Op pagina 5 wordt “ zuster Fidelia” vervangen door “ zuster Fedelis”.

Vervolgers wordt het  verslag vastgesteld en goedgekeurd met inachtneming van deze wijziging, onder dankzegging aan de samensteller.

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

Wel deelt de voorzitter het volgende mede.

 1. Gekke maandagsvereniging de Plaggenhouwer heeft een verzoek gedaan aan KBO om in 2014 de boerenbruiloft te organiseren.
  Het verzoek wordt aan de leden voorgelegd. Niemand heeft belangstelling om dit festijn te organiseren. GMV berichten.
   
 2. Aangezien het aantal biljarters sterk is teruggelopen willen wij een biljart afstoten zodat we de vrijgekomen ruimte beter kunnen benutten voor andere activiteiten.
  Wij hebben namelijk mogelijkheden om de ruimte “ de Inloop” via de gemeente Horst aan de Maas dus te verhuren aan andere verenigingen of aan activiteiten  welke door de nieuwe activiteitencommissie worden ontplooid.
  Wij denken daarmee een betere bezetting  van de ruimte te krijgen.

 

4. Vaststellen van de begroting voor het verenigingjaar 2013.

De voorzitter.

Ten aanzien van de begroting 2013 willen wij het volgende opmerken.

Zij, die de begroting goed hebben bekeken zullen geconstateerd hebben dat de vierkantstelling een verschil laat zien van € 2,00, dit komt doordat de afrondingen in Excel.

Het totaal van de lasten is € 25.531,00 en het resultaat komt op € 489,--.

Het heeft verder nergens invloed op, het is een begroting.

Verder willen wij opmerken, dat wij de contributie verhoogd hebben van € 25,00 naar € 26,00.

In de vorige algemene ledenvergadering hebben wij allen besloten dat de contributie met een bepaald percentage verhoogd zou worden.

Wij hebben dit jaar minder dan 1,5% verhoogd omdat de bond ook verhoogd heeft met namelijk € 0,65. In de vorige vergadering is ook al opgemekt dat de bond de contributie voor 2012 voor haar rekening zou nemen, maar dat de verhoging wel zou moeten geschieden. Dat is dus nu gebeurd.

Vervolgens worden er vragen gesteld door Mevr. J. Visschers Abels,de heer L.Keursten en de heer G. Voesten omtrent het inzichtelijk maken van de post huur van de Inloop naar de diverse activiteiten.

Hoe zijn deze samengesteld?

De voorzitter antwoordt dat de kosten van de huren zijn toegerekend naar elke activiteit in de Inloop.

De heer J Zwart stelt voor  een aparte begroting op te stellen die de post huren beter inzichtelijk maken.

De voorzitter schorst de vergadering om 14.45 uur voor nader beraad binnen het bestuur.

 

Intussen wordt koffie, thee en cake geserveerd.

Om 15.15 uur heropent de voorzitter de vergadering.

 

Hij brengt in stemming:

a. de ingediende begroting 2013;

b. wijziging van de begroting zoals enkele leden dit hebben voorgesteld.

 

Uit de gehouden stemming blijkt dat de ingediende begroting van het  bestuur niet in meerderheid wordt aangenomen.

Een gewijzigde begroting opstellen wordt in meerderheid door de leden besloten.

Er wordt een commissie van wijze mensen ingesteld om een nieuwe begroting op te doen stellen.

In de commissie hebben zitting:

De heer J Zwart,

Mevr J.Visscher Abels,

de heer A. Strous.

Deze commissie zal op korte termijn een voorstel doen.

 

5. Terugblik feest ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de vereniging.

De voorzitter herhaalt nogmaals dat we kunnen terugzien op een zeer geslaagd feest.

Zowel de heren Sijben en Verstappen zijn de mening toegedaan dat we kunnen terugzien op een zeer geslaagd feest. Dank aan het feestcomité.

Er volgt een kort applaus.

 

6. Pauze, koffie, thee en cake

In de schorsingsperiode bij onderwerp 4 begroting 2013 is koffe, thee en cake aan de leden verstrekt.

 

7. Activiteitencommissie.

Kandidaten voor deze commissie kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

 

8. Rondvraag.

De heer G. Voesten.

Hj is de mening toegedaan dat een aantal zaken bij KBO Sint Jan niet goed verlopen , onder andere:

 1. meningsverschillen bij de biljarters en de dansgroep;
 2. financieel beleid;
 3. bestuursleden hebben geen eigen mening;
 4. beheer eigen lokaal.

 

De voorzitter antwoordt dat deze door de heer Voesten geschetste opmerkingen niets met deze vergadering te maken hebben. Hij wil de heer Voesten graag uitnodigen om met hem en het bestuur hierover van gedachten te wisselen.

 

De heer Thijssen.

Hij wil graag dat de KBO Sint Jan een brief zendt naar de gemeente tot behoud van de bibliotheek in Grubbenvorst.

De voorzitter zal een brief aan de gemeente over dit onderwerp doen toekomen,.

 

9. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering op de gebruikelijke wijze om 15.25 uur.

 

Vastgesteld tijdens de vergadering op 15 april  2013.

 

De voorzitter,                                        de secretaris,

 

Mevr. L. Burm                                            J. Vinken

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer