U bent hier

Notulen ALV van 12 maart 2018

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN KBO ST. JAN GRUBBENVORST OP MAANDAG 12 MAART 2018, VASTGESTELD IN DE ALGEMENE VERGADERING OP MAANDAG 19 NOVEMBER 2018.

Aanwezig : 48 leden Afgemeld: 17 leden

 

1.Opening.

De vergadering wordt op zijn 74e verjaardag geopend door voorzitter Dhr. Cligge, met een woord van welkom aan de aanwezigen.

2. Herdenking van de overleden leden van KBO Sint Jan gedurende het jaar 2017 tot heden.

Er wordt een minuut stilte gehouden.

3. Vaststellen verslag vergadering 13 november 2017.

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de samensteller.

4. Besluitenlijst behorende bij de vergadering van 13 november 2017.

Er is geen aparte besluitenlijst, maar de nodige zaken komen in de vergadering aan de orde.

5. Mededelingen en ingekomen stukken.

a) Met Wonen Limburg heeft KBO St. Jan sinds 1-1-2018 een gebruikersovereenkomst, die werd ondertekend op 21-12-2017 voor de duur van 2 jaar met mogelijkheid van jaarlijkse verlenging. Er is geen huur verschuldigd, wel zelf de kosten van energie, water , Wifi en onderhoud opbrengen; voorts is afgesproken voor de buurt te proberen om de sociale functie te optimaliseren door Grootoord op afspraak beschikbaar te stellen.

b) gezien het voorgaande is er door het bestuur een reglement van orde opgesteld en is een registratiesysteem voor het drankgebruik ontwikkeld.

c) Door de invoering van de wet GDPR (privacy regels Europese Unie) per 25 mei a.s. zal het bestuur actie dienen te ondernemen naar personen van wie we het mailadres bezitten om vast te leggen dat en hoe goedkeuring voor het gebruik is verkregen; daarop volgt dus nog actie.

d) De stand van de actie duo scootmobiel is op dit moment ca 2200 euro; Op Paaszaterdag zal de volgende van de 5 acties volgen, door bij Jan Linders paaseieren te verkopen middels leuke opmaak. Lydie Burm zal dit verder coördineren. Jan Linders zelf houdt ook 2 acties waarvan er op dit moment een loopt door emballagebonnen van klanten op te sparen. Uiteindelijk wordt in 2 afrekeningen in 2018 met verdubbeling van actie-opbrengsten het geld van de acties overgemaakt.

Door Ben Hendrix is gesuggereerd een afbeelding van het duo Scootmobiel daarbij aanwezig te hebben! Door de voorzitter is nog eens uiteengezet dat La Providence het scootmobiel uiteindelijk zal beheren en verhuren onder de noodzakelijke vereisten qua gebruik, verzekering etc. en niet voor een speciaal persoon, maar voor in principe eenieder waartoe noodzaak aanwezig is.

e) Door aanmelding van dhr. Jan Leneman als hulp bij invullen belastingaangifte (HUBA’s) en aanvragen toeslagen is vooralsnog invulling gegeven voor 2018 onder toezicht van Jan Caris.

6. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2017

Dit verslag van de hand van de plv. secretaris, Kees Cligge, wordt voorgelezen door Jos Theuerzeit, bestuurslid/notulist en met een applaus goedgekeurd.

7. Activiteitenoverzicht over het jaar 2017 en toelichting door de voorzitter van de activiteitencommissie over 2018, Mevr. Visscher en Dhr. Sijben.

-De samenstelling van de activiteitencommissie(AC) is nog hetzelfde; er moeten dringend vrijwilligers bij, zeker nu 2 leden voornemens zijn hun werk te eindigen.

-Er wordt zoveel mogelijk getracht samen te werken met andere groeperingen om de doelstellingen voor onze leden te bereiken.

Het verslag van de Activiteiten Commissie (AC) over 2017 wordt door de samensteller, Dhr. Sjef Sijben voorgelezen en met applaus goedgekeurd.

Daarna zet Mw. Joop Visscher, voorzitter van de AC enkele activiteiten van 2018 op een rij:

-18 april 2018 is het bezoek aan het Wereldpaviljoen te Steijl; een absolute aanrader!

-3mei en/of 17 mei a.s. wil Joke Kersten in Grootoord 1 uur uitleg komen geven over het project dijkverzwaring Grubbenvorst/Lottum wat inmiddels loopt en aansluitend in de omgeving van Gebroken Slot een rondleiding houden langs het water met de beverpopulatie.

-9 mei 2018 wordt weer onze jaarlijkse fietstocht gehouden; ook deze keer worden er twee routes uitgezet, een voor snelle en een voor langzamere fietsers, de pauze en het einde vallen samen, ook scootmobielen kunnen deelnemen.

-23 mei wordt ten laatste gepoogd een Jeu de Boule-à la Française -wedstrijd te organiseren met drankjes en hapjes op z’n Frans; bij te weinig belangstelling wordt dit niet meer gepoogd.

-Voor de zomervakantie zal geprobeerd worden een pilotproject te houden alhier met dialoog over het levenseinde; ongeveer 20 personen zijn vereist om in overleg groepjes te debatteren tijdens 2 middagen, bij voorkeur donderdags. Speciaal opgeleide KBO specialisten voeren dit uit.

-22 of 29 augustus zal worden geprobeerd een instructie “Voorkomen van brand in de woning” te houden onder leiding van de Brandweer Noord- en Midden Limburg, speciaal bedoeld voor personen van 65 jaar en ouder.

-14 november 2018 is de voorlichting “Actief blijven helpt vallen voorkomen”.

8. Pauze

Er wordt koffie/thee met vlaai geserveerd. Vervolgens kwam er een geweldig optreden van “De Drie Zusjes”, dat bij iedereen erg in de smaal viel.

9. Financieel verslag over 2017 door de penningmeester

De voorzitter behandelde dit verslag; de penningmeester is door ziekte verhinderd aanwezig te zijn.

De RABO-club-kas heeft weer ruim € 200.00 opgebracht.

Vieringen: dit bedrag omvat voornamelijk de adventsviering.

Koersbal: hier belopen de kosten tegen 1000 euro in 2017; op voorstel van de groep, die wat kleiner is geworden, zullen zij vanaf 1 april 2018 terug gaan naar 1 uur spelen, waardoor de kosten ongeveer gehalveerd worden

Het saldo tegoed voor de dansers beloopt momenteel ca 540 euro.

Onze oudere leden van meer dan 80 jaar betalen geen € 26.00 maar € 18.50, onze afdracht aan de UNIE is € 16.50 en nu de kosten van Grootoord flink gaan stijgen (tot wel 2000 euro) zal het bestuur in de volgende vergadering met voorstellen komen. In 2018 kan deze extra kostenpost uit het overschot van 2017 worden opgevangen. De voorzitter heeft dit aan de hand van de cijfers uiteengezet.

10. Verslag van de kascommissie:

De voorzitter van de kascommissie , dhr. Sef Zwart leest zijn bevindingen voor en vraagt de vergadering decharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur. Hij adviseert om een dubbele boekhouding te voeren i.p.v. het kassysteem. ( opmerking notulist: dit werd vorig jaar reeds afgehandeld in de algemene ledenvergadering)

11. Het verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur van KBO St. Jan.

Onder applaus wordt decharge verleend door de ledenvergadering.

12. Samenstelling kascommissie.

Dhr. Zwart is wegens verhuizing niet meer beschikbaar. Naast Mw. Buntsma en dhr. Stoot zal de kascommissie worden aangevuld met Zr. Vera Schoenmakers.

13. Rondvraag.

- Zr. Fidelus attendeert het bestuur er op dat pastoor Verheggen op 3 juni a.s. zijn 25-jarig priesterschap herdenkt. Het bestuur zal hier aandacht aan besteden.

- Teus Hagen (webmaster KBO) liet zien dat er veel te weinig van de website gebruik wordt gemaakt en stelt dat vele zaken niet actueel zijn. Als dit zo blijft, zal bezien moeten worden wat er wel of niet meer op de website moet staan. Hij pleit ervoor dat leden meer kopij moeten aanleveren om de site levend te houden. Gedacht moet worden aan nieuws, verhaaltjes en activiteiten. Het resultaat zal 6 maanden worden aangezien en daarna moet de inrichting ervan worden bekeken.

Verder informeert Teus naar de ontwikkelingen van KBO-PCOB op regionaal niveau. De voorzitter legt uit dat er regionaal, althans in Limburg, geen verandering aan de orde zal zijn en dat alhier de KBO blijft zoals die is. De landelijke ontwikkeling is zo verlopen om sterker te kunnen acteren richting politiek en ministeries etc.

- Dhr. Zwart, die voor de laatste keer hier aanwezig was, bedankt leden en bestuur voor de prettige samenwerking die hij alhier heeft ervaren en wenst ons allen succes.

14. Sluiting.

Om 16.20 uur sluit de voorzitter de vergadering, hij spreekt zijn dank uit voor de aanwezigheid van de leden en wenst iedereen nog een fijne avond.

 

Grubbenvorst,

12 maart 2018

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer